Разделы

Качество жизни и потребность в паллиативной помощи в домах-интернатах

https://pro-palliativ.ru/library/kachestvo-zhizni-i-potrebnost-v-palliativnoj-pomoshhi-v-organizatsiyah-dlya-detej-sirot-i-detej-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditelej/